Upravit stránku

Provozovatel webové prezentace www.folgravid.cz

SVUS Pharma a.s.
Smetanovo nábřeží 1238/20a
500 02 Hradec Králové
Česká republika

IČO: 465 048 77
DIČ: CZ 465 048 77

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, spis. značka B649.

Kontaktní údaje:

email: farmax@farmax.cz, tel.: 495 736 111

Bankovní spojení: 5727034001/2700 UniCredit Bank  

Kontaktní osoba:

Ing. Šárka Suchánková, tel.: 495736145, suchankova@svus.cz

1) O objednávce

„Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě SVUS Pharma a.s. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Objednávkou souhlasím se zasíláním obchodních sdělení a nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy SVUS Pharma a.s., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti a č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.“

Při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny požadované údaje.

Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a předá při převzetí zboží.

Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že zobrazení zboží na webovém rozhraní obchodu je pouze ilustrační a indikativní, a prodávající může zboží dodat v libovolném provedení.

Storno objednávky

Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

A/Zboží doručováno Českou poštou – Balík do ruky

Doručení na uvedenou adresu.

Poštovné včetně baleného, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 90,– Kč.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4) Rozpor s kupní smlouvou – obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Při uplatnění práva odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení písemně informovat prodávajícího.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Jsou-li spolu se zbožím poskytovány prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy pozbývá darovací smlouva účinnosti. V takovém případě je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i všechny dárky, které mu byly v souvislosti se smlouvou poskytnuty.

7) Mimosoudní řešení sporů

Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Prodávající SVUS Pharma a.s., sídlem Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, IČ: 465 048 77, zaps. v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, spis. značka B649., informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00, www.coi.cz."

8) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
Dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
 

9) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

11) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady.

Jak postupovat

  1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na kontaktní adresu. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.
  2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol
  3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
  4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
  5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel.
  6. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš „Farmax“

Obchodní podmínky jsou platné od  29. 6. 2015 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.