Upravit stránku

ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

 • Organizátorem a zároveň pořadatelem soutěže je společnost SVUS Pharma a.s., sídlem Smetanovo nábřeží 1238/20a, Hradec Králové, 500 02, IČO: 465 048 77, DIČ: CZ 465 048 77.

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

 • Soutěž je realizována v prostředí soutěžní stránky na webu FolGravid, dostupné na www.folgravid.cz/soutez, v termínu od 25. 10. 2016 do 2. 11. 2016.

ÚČAST V SOUTĚŽI

 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která splňuje všechny podmínky a zásady, akceptuje pravidla soutěže, splní její podmínky, správně odpoví na soutěžní otázku dostupnou ze soutěžního formuláře umístěného na stránce www.folgravid.cz/soutez v době konání soutěže a zadá všechny potřebné kontaktní údaje.

 • Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže. Dále rovněž osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

 • Účast v soutěži není zpoplatněna a je dobrovolná.

MECHANIKA SOUTĚŽE A HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

 • V době konání soutěže bude na webových stránkách FolGravid dostupných z www.folgravid.cz/soutez zveřejněno zadání soutěže. Mechanika soutěže je založena na vyplnění soutěžního komunikačního formuláře. Soutěžící je povinen odpovědět na soutěžní otázku, na výběr má dvě možnosti výběru. Dále musí v kontaktním formuláři uvést platnou e-mailovou adresu, jméno a příjmení.

 • Hodnotícím kritériem je správnost odpovědi a pořadí odeslaných odpovědí v čase.

VÝHERCI A VÝHRY

 • Výhercem se může stát každý, kdo v období od 25. 10. 2016 do 2. 11. 2016 navštíví soutěžní stránku Folgravid na www.folgravid.cz/soutez, správně odpoví na otázku a umístí se jako 100., 200., 300., 400. nebo 500. v pořadí.

 • V případě, že se soutěže zúčastní méně než 100 uživatelů, výherci budou určeni na základě pořadí na 10., 20., 30., 40. a 50. místě. O dalších změnách rozhoduje organizátor soutěže.

 • Výherci obdrží dárkové balíčky v celkové hodnotě do 1 500 Kč. Obsahem jsou doplňky stravy z produktového portfolia značky Farmax. Finální podobu balíčku určí pořadatel soutěže.

 • Jakékoli pochybnosti o pravidlech soutěže, ustanovení jednacího řádu a interpretace řeší pořadatel.

 • Výhercem se může účastník soutěže stát pouze jednou.

 • Výhry výhercům věnuje společnost SVUS Pharma a.s.

OZNÁMENÍ VÝHERCŮ A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

 • Výherci budou o výhře informování prostřednictvím e-mailu, dále budou oznámeni na soutěžní stránce FolGravid dostupné na www.folgravid.cz/soutez. Výherci budou oznámeni nejpozději do 7 dnů od skončení soutěže.
 • Výherci budou prostřednictvím zadaného e-mailu požádáni, aby zaslali svou poštovní adresu a telefonní číslo, aby bylo možné ověřit údaje, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže.
 • Výherce, který do 5 pracovních dnů po zveřejnění výzvy nezareaguje na tuto výzvu, ztrácí nárok na výhru. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
 • Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o odměně v případě neplatnosti emailové adresy ani z důvodů, že výherce nepřebírá zaslané zprávy nebo z jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele. Výslovně se uvádí, že pořadatel je povinen ve vztahu k výherci uskutečnit nejvýše jeden pokus o oznámení výhry.
 • Nevyzvednutá výhra pak propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.
 • Soutěžící vstupem do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
 • Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

OSOBNÍ ÚDAJE

 • Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora nebo pořadatele.

 • V případě, že se stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora a pořadatele.

 • Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

 • Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo využít výsledků soutěže a jejich spojení s osobou výherce k marketingovým účelům.

 • Pořadatel a organizátor jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího.

 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele a organizátora, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a organizátorovi.

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

 • Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne 25. 10. 2016. O případných změnách bude pořadatel a organizátor informovat prostřednictvím soutěžní stránky FolGravid dostupné na www.folgravid.cz/soutez.

 • Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.

 • Účast v soutěži ani výhry v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

 • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

 • Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže.

 • V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

V Hradci Králové dne 25. 10. 2016.