Upravit stránku

Vliv inositolu na funkci vaječníků a metabolické faktory u žen s PCOS: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie

Gerli S., Mignosa M., Di Renzo GC. Effects of inositol on ovarian function and metabolic factors in women with PCOS: a randomized double blind placebo-controlled trial. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2003, 7: 151–159. (http://www.europeanreview.org/wp/wp-content/uploads/94.pdf)

Souhrn

Pozadí: U žen s nepravidelným menstruačním cyklem a polycystickými ovariemi se častěji vyskytuje porucha ovulace pravděpodobně je to spojeno s inzulínovou rezistencí a s tím spojenými metabolickými parametry (features - rysy?). Malý počet zpráv ukazuje, že inositol zlepšuje funkci vaječníků. Kvalita evidence podporující ovulaci v těchto studií je nedostatečná. Pouze pár studií bylo placebem kontrolovaných. Cílem této studie bylo použít dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii detailně hodnotící aktivitu vaječníků (2 vzorky krve/týden) v této skupině žen.

Metoda: Do studie bylo zařazeno 283 náhodně vybraných pacientů, 2 pacienti ze studie odešli před tím než začali léčbu užívat. 147 pacientů dostalo placebo a 136 pacientů inositol (100 mg 2krát denně).

Výsledky: Výskyt ovulací (ovulation frequency) byl výrazně vyšší ve skupině léčené inositolem v porovnání se skupinou užívající placebo (23% vs. 13%). Čas, za který se objevila první ovulace byl významně kratší (23,6 dnů vs. 41,8 dnů). Počet pacientů, u kterých se ovulace neobjevila, byl významně větší během léčby placebem. Vliv inositolu na dozrávání folikulů byl rychlý, protože koncentrace cirkulujícího estradiolu (E2) se zvýšila pouze ve skupině užívající inositol během 1. týdnu léčby. Ve skupině léčené inositolem bylo zaznamenáno významné snížení hmotnosti, zatímco u skupiny léčené placebem došlo k nárůstu hmotnosti. Ve skupině léčené inositolem došlo k významnému zvýšení HDL cholesterolu. Prospěšnost léčby inositolem na metabolické rizikové faktory nebyla pozorována u velmi obézních pacientů (BMI > 37). Po 14 týdenní léčbě inositolem a placebem nebyly zaznamenány žádné změny v hodnotě glykémie nalačno, v koncentraci inzulinu nalačno nebo v odpovědi inzulinu na podání glukózy.

Závěr: Tato data podporují prospěšný vliv inositolu na zlepšení funkce vaječníků u žen s nepravidelným menstruačním cyklem a polycystickými ovariemi.